Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cimco Marine AB (publ) (“Cimco” eller “Bolaget”) samt de säljande aktieägarna (Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch Trust (”THBT”)) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att perioden för stabiliseringsåtgärder har avslutats. Download pdf...

Cimco Marine AB (publ) har ingått avtal om patentlicenser med Seven Marine LLC och AB Volvo Penta

Cimco Marine AB (publ), som har utvecklat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och därmed världens starkaste riktiga dieselutombordsmotor, har ingått avtal med tillverkaren av världens starkaste bensindrivna utombordare, det amerikanska företaget Seven Marine LLC samt AB Volvo Penta. Avtalet avser i huvudsak licensiering av vissa patent.  Download pdf...

Cimco Marine AB (publ) has entered into an agreement regarding patent licenses with Seven Marine LLC and AB Volvo Penta

Cimco Marine AB (publ), the developer of the world’s first diesel outboard in the high power segment and consequently the world’s strongest real diesel outboard, has entered into an agreement with the manufacturer of the world’s strongest petrol outboard, the US company Seven Marine LLC, and AB Volvo Penta. The agreement primarily concerns the licensing of certain patents. Download pdf...

Cimco Marine godkänt för listning på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  Download pdf...

Erbjudandet i Cimco Marine kraftigt övertecknat – handel inleds på Nasdaq First North den 4 juli

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Download pdf...