Corporate Governance

Board of directors

Andreas Blomdahl

Styrelseordförande 2012

Andreas Blomdahl

Styrelseordförande 2012

Utbildning och erfarenhet: Teknisk gymnasieutbildning vid Tychobraheskolan i Helsinborg samt 80 högskolepoäng vid LTH som byggnadsingenjör. I egenskap av VD för Marinediesel Sweden AB har Andreas över 20 års erfarenhet från marinbranschen och motorutveckling.

• Pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Blomdahl Industrifastigheter AB, Blomdahl Holding
AB, Blomdahl Invest AB, Outboard Motor Platforms AB, Scandinavian Sterndrive
Systems AB och Unmanned Sweden Vessel Tech AB. Suppleant i Hässleholms brunnsborrning
AB och Hässleholms kontorsfastighet AB. VD och styrelseledamot i Marinediesel
Sweden AB.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Tidigare styrelseledamot i Safe at Sea AB (publ).

• Innehav: 4 594 530 aktier via Marinediesel Sweden AB.

Lars Ljungqvist

Lars Ljungqvist

Styrelseledamot sedan 2016

Lars Ljungqvist

Lars Ljungqvist

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen vid KTH i Stockholm. Lars har under sitt yrkesliv haft ett flertal ledande positioner inom Volvo Penta varav de sista 14 åren som Senior Vice President med ansvar för affärs- och produktplanering, produktutveckling och inköp (3P). Dessförinnan tillbringade Lars 5 år i Nordamerika varav 3 år som ansvarig för Volvo Pentas industriella operationer i USA samt 2 år som VD för Volvo Penta Kanada. Under 1990-talets första hälft var Lars dessutom VD för TX Controls och vice VD för Nibus Boats AB.

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot i LK Valves AB och VD i Langara Consulting AB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -
• Innehav: 13 390 aktier via Langara Consulting AB.

Mats Säterberg

Mats Säterberg

Styrelseledamot sedan 2012

Mats Säterberg

Mats Säterberg

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning och erfarenhet: Jur. kand. vid Lunds Universitet 1990. Tidigare erfarenhet som bl.a. tingsnotarie, domare och hovrättsassessor. Delaktig i utformandet av den nya försäkringsrörelselagen 1996. 1998 började Mats arbeta på advokatfirman Vinge och därefter 2004 på advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 Mats ägnat sig åt kvalificerad juridisk rådgivning inom framför allt processrätt, försäkringsrätt obeståndsrätt och allmän affärsjuridik särskilt beträffande ”automation” inom fordonsindustrin.

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot i United Sun Systems Ltd och prokurist på Advokatfirman
Lindahl KB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -
• Innehav: -

Hayden Joshua Chittell

Styrelseledamot sedan 2012

Hayden Joshua Chittell

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning och erfarenhet: Omfattande global erfarenhet från hantering och kontroll av olika företags investeringar, konstruktion och mangagement-projekt.

• Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Camco Private Equity Group Ltd. Styrelseledamot i London and Regent Construction Limited, EPG
Operations Limited, EPG Ilford Holdings Limited, EPGI Limited, EPG Investments Limited, 03519395 Limited, EPGI Ilford Freehold Limited.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i EPG (Lewisham) Limited, EPGI Asset Management Limited, Pioneer Point Residential Limited, Pioneer Point Commercial Limited, Pioneer Point Limited, London and Regent Ltd, Pioneer Point Freehold Limited.

• Innehav: -

Luke Foster

Luke Foster

Styrelseledamot sedan 2017

Luke Foster

Luke Foster

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning och erfarenhet: Flygingenjör och kandidatexamen i handel vid Monash University. Under de senaste åren har Luke arbetat som General Manager på Power Equipment PTY Ltd. som i volym är den största distributören av dieselmotorer i hela Australien, Nya Zeeland och Södra Stillahavsregionen med fokus på marina marknaden för utombordare med både med diesel- och eldrift.

• Pågående uppdrag: General Manager på Power Equipment PTY Ltd och styrelseordförande i FOS Global PTY Ltd.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 28 110 aktier via FOS Global PTY Ltd Aft for Luke Foster Family Trust.

Thomas Jakobsson

Thomas Jakobsson

Styrelseledamot sedan 2012

Thomas Jakobsson

Thomas Jakobsson

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning och erfarenhet: Teknisk gymnasieutbildning i Ängelholm. Mångårig erfarenhet från den marina marknaden inom internationell försäljning.

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Marinediesel Sweden AB. Styrelsesuppleant i Blomdahl Holding AB, MDEPT AB och Unmanned Sweden Vessel Technology AB.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 4 594 530 aktier via Marinediesel Sweden AB.

Allan Foster

Styrelsesuppleant sedan 2017

Allan Foster

Styrelsesuppleant sedan 2017

Utbildning och erfarenhet: Ingenjör vid Caulfield Institute of Thechnology. Allan har erfarenhet som grundare och VD på Power Equipment PTY Ltd. som i volym är den största distributören av dieselmotorer i hela Australien, Nya Zeeland och Södra Stillahavsregionen med fokus på marina marknaden för utombordare med både med diesel- och eldrift.

• Pågående uppdrag: VD och aktieägare i Foster Global Holdings. Samt VD i Power Equipment PTY Ltd. och Foster Custodians PTY Ltd.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 1 993 710 aktier via Foster Family Trust Ltd Atf Foster Family Trust No 3.

Steve Peter Rowan

Styrelsesuppleant sedan 2017

Steve Peter Rowan

Styrelsesuppleant sedan 2017

• Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i kemi samt en masterexamen inom förorenings- och miljöskydd. Steve arbetar idag som VD på Camco Private Equity Group Ltd samt som konsultchef på Earth & Marine Environmental.

• Pågående uppdrag: VD på Camco Private Equity Group Ltd.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: -

Management

Cecilia Anderberg

Cecilia Anderberg

VD sedan 2017

Cecilia Anderberg

Cecilia Anderberg

VD sedan 2017

Utbildning och erfarenhet: En mastersexamen i Mechanical Engineering samt en doktorsexamen i Material och tillverkning vid Chalmers Tekniska Högskola. 20 års tidigare erfarenhet från motorutveckling på Volvo Personvagnar som ansvarig systemingenjör i motortermisk hantering, forskning och avancerad motordesign. Friktionsminskning, bränsle- och oljeförbrukning, materialval och beläggningar. Innan anställningen på Cimco var Cecilia projektledare på Getinge Group AB med ansvar för produkt- och produktionsutveckling följt av Advanced Engineering & Innovation.

• Pågående uppdrag: Universitetslektor vid Chalmers Tekniska Högskola i Material och
tillverkning.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 140 541 optioner.

Myron Mahendra

Myron Mahendra

CFO sedan 2016

Myron Mahendra

Myron Mahendra

CFO sedan 2016

Utbildning och erfarenhet: Mastersexamen i redovisning vid Univesity of East Anglia, Norwich, UK. Myron har över 25 års omfattande erfarenhet från ledande positioner i snabbväxande företag. Tidigare erfarehet som CFO på två företag, Chanceryagte och EPGI, som både började med cirka 4 anställda och har idag cirka 200 anställda. Som CFO har Myron även stor erfarenhet från kapitalresning till företag, både som eget kapital och lånefinansiering. Myron har även tidigare varit en behörig person som regleras av den brittiska FCA.

• Pågående uppdrag: Ägare till SKMM Associates.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CFO i Camco Private Equity Group Ltd.

• Innehav: 20 980 aktier och 119 459 optioner.

Financial Calendar

2017 Annual report due on 31st March 2018;
Annual General meeting on 19th April 2018;

Q1 2018 interim report due on 31st May 2018;
Q2 2018 interim report due on 31st August 2018;
Q3 2018 interim report due on 30th November 2018.

Articles of association

BOLAGSORDNING FÖR CIMCO MARINE AB (556889-7226)
Articles of Association for Cimco Marine AB (556889-7226)

 1. FIRMA / COMPANY NAME
  Bolagets firma är Cimco Marine AB. Bolaget är publikt (publ).
  The trade name of the company is Cimco Marine AB. The company is public (publ).
 2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE
  Styrelsen ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
  The registered office of the company shall be located in the municipal of Ängelholm, in the county of Skåne.
 3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY
  Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla tekniska lösningar samt sälja motorer och andra produkter inom marinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
  The objects of the company shall be to, directly or through subsidiaries, develop technical solutions and sell motors and other products related to the marine industry as well as to conduct thereto related activities.
 4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL
  Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
  The share capital shall not be less than SEK 500,000 and not exceed SEK 2,000,000.
 5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES
  Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Bolaget ska enbart ha ett aktieslag med en röst per aktie. The number of shares shall not be less than 10,000,000 and not more than 40,000,000. The company shall only have one class of shares with one vote per share.
 6. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR
  Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
  The company’s financial year shall be calendar year.
 7. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten directors with not more than five deputy directors. The directors and deputy directors shall be elected annually at the annual general meeting, for the period until the close of the next annual general meeting.
 8. REVISOR / AUDITOR
  Bolaget ska ha en till två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret då revisorn utsågs.
  The company shall have not less than one and not more than two approved or authorized public accountants as auditors with not more than two deputy auditors or a registered auditing company. The appointment as auditor shall be in force until the close of the annual general meeting held in the first, second, third or fourth financial year after the year when the auditor was appointed.
 9. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING
  På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
   1. Val av ordförande vid stämman
   2. Upprättande och godkännande av röstlängd
   3. Val av en eller flera justeringsmän
   4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
   5. Godkännande av dagordning
   6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, iförekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
   7. 7. Beslut om
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
   8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
   9. Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleant
   10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen
   11. (2005:551) eller bolagsordningen.

   The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

     1. Election of a chairman at the meeting
     2. Preparation and approval of the voting list
     3. Election of one or several persons to verify the minutes of the meeting
     4. Determination of whether the meeting was duly convened
     5. Approval of the agenda
     6. Submission of the annual report and the auditor’s report, and if applicable, the group accounts and the auditor’s report for the group.
     7. Resolutions
      a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet
      b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adoptedbalance sheet
      c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director
     8. Determination of fees for the board of directors and, if applicable, for the auditors.
     9. Election of the board of directors and, where applicable, auditors
     10. Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company’s articles of association.

     10. KALLELSE / NOTICE TO ATTEND

       1. 10.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Notice to attend a general meeting shall be made through announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the Company's website. At the time of announcement, information about the notice to attend shall be announced in Svenska Dagbladet. Shareholders wanting to participate at the general meeting shall be recorded in the share register as of five business days before the general meeting, and notify the Company not later than at the date provided in the notice of the general meeting. The latter date shall not be Sunday, a public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, and shall not be an earlier date than the fifth business day before the meeting.

       11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE

       Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

       The Company's shares shall be registered in a CSD register under the the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

       ___________________

First North

First North is an alternative marketplace run by the various stock exchanges in Nasdaq. It does not have the same legal status as a regulated market. Companies on First North are regulated by First North's rules and not by the legal requirements stipulated for trading on a regulated market. An investment in a company trading on First North involves more risk than an investment in a company trading on a regulated market. All companies whose shares are admitted to trading on First North have a certified advisor who monitors that the rules are complied with.
Nasdaq Stockholm approves applications for admission to trading on First North.

Auditors

According to the Company’s articles of association, the Company shall have minimum one (1) and maximum two (2) auditors with maximum two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm. The current auditor of the Company is Ernst & Young AB (EY) with address Nytorgsgatan 14, 262 31 Ängelholm, Sweden. Henrik Nilsson, an authorized auditor, and a member of FAR (professional institute for authorized public accountants, approved public accountants, and other highly qualified professionals in the accountancy sector in Sweden), is the auditor in charge. EY Sweden has performed the audit of the annual reports. EY was re-elected as auditor at the annual general meeting of shareholders ́ held on 2nd May 2017

Manager’s Transactions

For insight on Managers' transactions go to www.fi.se

Investor Relations Contact

The main spokesman for Cimco Marine AB is CEO Cecilia Anderberg. She has the overall responsibility for facilitating communication between the company and the financial market.
Financial analysts, shareholders, investors and their advisers may address their enquiries to:
Cimco Marine AB
Metallgatan 19A
SE-262 72 Ängelholm
SWEDEN

Phone: + 46 (0)431 37 11 30

Email: click here

Certified advisor

Our certified advisors are:

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Telephone: +46 40-200 250
info@vhcorp.se

www.vhcorp.se