• Cimco Marine AB proposes a rights issue of approximately SEK 154 million and enters into bridge loan agreement)
  • The Board of Directors of Cimco Marine AB (publ) ("Cimco Marine" or the “Company")proposes an Extraordinary General Meeting (“EGM”) to resolve on an issue of units consisting of shares and warrants with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue"). Through the Rights Issue, Cimco Marine is initially provided with approximately SEK 103 million and an additional approximately SEK 51 million upon full utilization of the warrants, before deduction for issue costs. The rights issue is covered by subscription commitments and guarantee commitments from principal owners and new investors corresponding to approximately 99% of the initial issue proceeds. After having collected voting undertakings in the ongoing written procedure regarding the Company’s corporate bonds to an extent that meets the majority requirement for adopting the proposed amendments to the terms and conditions for the bonds, the Company has entered into a loan agreement for a short term loan of up to SEK 55 million. SEK 40 million of the loan has been disbursed to Cimco.
  • Download pdf here
  • Cimco Marine AB föreslår företrädesemission om cirka 154 MSEK samt ingår avtal om brygglån
  • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare(”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Cimco Marine initialt cirka 103 MSEK och ytterligare cirka 51 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande cirka 99 % av den initiala emissionslikviden. Efter att ha inhämtat röstningsåtaganden i det pågående skriftliga förfarandet avseende Bolagets obligationer som motsvarar majoritetskravet för att genomföra de föreslagna ändringarna i obligationsvillkoren, har Bolaget ingått ett låneavtal om ett kortfristigt lån om upp till 55 MSEK. 40 MSEK av beloppet har utbetalats till Cimco.
  • Download pdf here